Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:13,15

New American Standard Version
Revelation 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in the middle of the lampstands {I saw} one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet, and girded across His chest with a golden sash.
NA26 – καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον (5765) ποδήρη καὶ περιεζωσμένον (5772) πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·
WH – και εν μεσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον (5765) ποδηρη και περιεζωσμενον (5772) προς τοις μαστοις ζωνην χρυσαν
PES – ܘܒ݂ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝܫ ܐܰܦ݂ܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܨܶܝܕ݂ ܬ݁ܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His feet {were} like burnished bronze, when it has been made to glow in a furnace, and His voice {was} like the sound of many waters.
NA26 – καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, (5772) καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
WH – και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ως εν καμινω πεπυρωμενης (5772) και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων
PES – ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܕ݁ܡܰܚܰܡ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile