Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:8

New American Standard Bible
Revelation 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason in one day her plagues will come, pestilence and mourning and famine, and she will be burned up with fire; for the Lord God who judges her is strong.
NA26 – διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· (5701) ὅτι ἰσχυρὸς κύριος θεὸς κρίνας (5660) αὐτήν.
WH – δια τουτο εν μια ημερα ηξουσιν (5692) αι πληγαι αυτης θανατος και πενθος και λιμος και εν πυρι κατακαυθησεται (5701) οτι ισχυρος [ [κυριος] | κυριος ] ο θεος ο κρινας (5660) αυτην
PES – ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܥܠܶܝܗ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ ܘܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܺܐܩܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile