Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:19

New American Standard Bible
Revelation 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And they threw dust on their heads and were crying out, weeping and mourning, saying, 'Woe, woe, the great city, in which all who had ships at sea became rich by her wealth, for in one hour she has been laid waste!'
NA26 – καὶ ἔβαλον (5627) χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον (5707) κλαίοντες (5723) καὶ πενθοῦντες, (5723) λέγοντες, (5723) Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, ἐν ἐπλούτησαν (5656) πάντες οἱ ἔχοντες (5723) τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. (5681)
WH – και εβαλον (5627) χουν επι τας κεφαλας αυτων και [ εκραξαν (5656) | εκραζον (5707) ] κλαιοντες (5723) και πενθουντες (5723) λεγοντες (5723) ουαι ουαι η πολις η μεγαλη εν η επλουτησαν (5656) παντες οι εχοντες (5723) τα πλοια εν τη θαλασση εκ της τιμιοτητος αυτης οτι μια ωρα ηρημωθη (5681)
PES – ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܩܥܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܘܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܬ݂ܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܗ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܚܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile