Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:11

New American Standard Version
Philippians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am.
NA26 – οὐχ ὅτι καθ ὑστέρησιν λέγω, (5719) ἐγὼ γὰρ ἔμαθον (5627) ἐν οἷς εἰμι (5748) αὐτάρκης εἶναι. (5750)
WH – ουχ οτι καθ υστερησιν λεγω (5719) εγω γαρ εμαθον (5627) εν οις ειμι (5719) αυταρκης ειναι (5721)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile