Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:20

New American Standard Version
Matthew 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""The foxes have holes and the birds of the air {have} nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν (5719) καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει (5719) ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. (5725)
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν (5719) και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει (5719) που την κεφαλην κλινη (5725)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܥܠܶܐ ܢܶܩܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠ݈ܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܪܺܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile