Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:40

New American Standard Version
Matthew 5:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also.
NA26 – καὶ τῷ θέλοντί (5723) σοι κριθῆναι (5683) καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, (5629) ἄφες (5628) αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
WH – και τω θελοντι (5723) σοι κριθηναι (5683) και τον χιτωνα σου λαβειν (5629) αφες (5628) αυτω και το ιματιον
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile