Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:24

New American Standard Version
Matthew 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – leave your offering there before the altar and go; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.
NA26 – ἄφες (5628) ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε (5720) πρῶτον διαλλάγηθι (5649) τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν (5631) πρόσφερε (5720) τὸ δῶρόν σου.
WH – αφες (5628) εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε (5720) πρωτον διαλλαγηθι (5649) τω αδελφω σου και τοτε ελθων (5631) προσφερε (5720) το δωρον σου
PES – ܫܒ݂ܽܘܩ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܙܶܠ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܬ݂ܪܰܥܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile