Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:2,9

New American Standard Version
Matthew 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Where is He who has been born King of the Jews? For we saw His star in the east and have come to worship Him."
NA26 – λέγοντες, (5723) Ποῦ ἐστιν (5748) τεχθεὶς (5685) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν (5627) γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν (5627) προσκυνῆσαι (5658) αὐτῷ.
WH – λεγοντες (5723) που εστιν (5719) ο τεχθεις (5685) βασιλευς των ιουδαιων ειδομεν (5627) γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν (5627) προσκυνησαι (5658) αυτω
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܚܙܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After hearing the king, they went their way; and the star, which they had seen in the east, went on before them until it came and stood over {the place} where the Child was.
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, (5675) καὶ ἰδοὺ (5628) ἀστὴρ ὃν εἶδον (5627) ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν (5707) αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν (5631) ἐστάθη (5681) ἐπάνω οὗ ἦν (5713) τὸ παιδίον.
WH – οι δε ακουσαντες (5660) του βασιλεως επορευθησαν (5675) και ιδου (5640) ο αστηρ ον ειδον (5627) εν τη ανατολη προηγεν (5707) αυτους εως ελθων (5631) εσταθη (5681) επανω ου ην (5707) το παιδιον
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܘܗܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܒ݁ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile