Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:16

New American Standard Version
Matthew 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then when Herod saw that he had been tricked by the magi, he became very enraged, and sent and slew all the male children who were in Bethlehem and all its vicinity, from two years old and under, according to the time which he had determined from the magi.
NA26 – Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν (5631) ὅτι ἐνεπαίχθη (5681) ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη (5681) λίαν, καὶ ἀποστείλας (5660) ἀνεῖλεν (5627) πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν (5656) παρὰ τῶν μάγων.
WH – τοτε ηρωδης ιδων (5631) οτι ενεπαιχθη (5681) υπο των μαγων εθυμωθη (5681) λιαν και αποστειλας (5660) ανειλεν (5627) παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν (5656) παρα των μαγων
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܡܶܢ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܛܳܒ݂ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܩܰܛܶܠ ܛܠܳܝܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܚܽܘܡܶܝܗ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܥܰܩܶܒ݂ ܡܶܢ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile