Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:36

New American Standard Bible
Matthew 26:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus *came with them to a place called Gethsemane, and *said to His disciples, ""Sit here while I go over there and pray."
NA26 – Τότε ἔρχεται (5736) μετ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον (5746) Γεθσημανί, καὶ λέγει (5719) τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε (5657) αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν (5631) ἐκεῖ προσεύξωμαι.
WH – τοτε ερχεται (5736) μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον (5746) γεθσημανι και λεγει (5719) τοις μαθηταις καθισατε (5657) αυτου εως [ου] απελθων (5631) εκει προσευξωμαι (5667)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܶܕ݁ܣܺܡܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܒ݂ܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܥܰܕ݂ ܐܺܙܰܠ ܐܶܨܰܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile