Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:31

New American Standard Version
Matthew 26:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus *said to them, ""You will all fall away because of Me this night, for it is written, 'I , .'
NA26 – Τότε λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε (5701) ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται (5769) γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται (5701) τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·
WH – τοτε λεγει (5719) αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε (5701) εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται (5769) γαρ παταξω (5692) τον ποιμενα και διασκορπισθησονται (5701) τα προβατα της ποιμνης
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܚܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܥܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile