Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:41

New American Standard Bible
Matthew 25:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then He will also say to those on His left, 'Depart from Me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels;
NA26 – Τότε ἐρεῖ (5692) καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε (5737) ἀπ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι (5772) εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον (5772) τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ·
WH – τοτε ερει (5692) και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε (5737) απ εμου [ | [οι] ] κατηραμενοι (5772) εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον (5772) τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܙܶܠܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܠܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile