Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:44

New American Standard Bible
Matthew 21:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it falls, it will scatter him like dust."
NA26 – Καὶ πεσὼν (5631) ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· (5701) ἐφ ὃν δ ἂν πέσῃ (5632) λικμήσει (5692) αὐτόν.
WH – [και ο πεσων (5631) επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται (5701) εφ ον δ αν πεση (5632) λικμησει (5692) αυτον]
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܶܠ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܪܥܰܥ ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܕ݂ܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile