Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:42

New American Standard Version
Matthew 21:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to them, ""Did you never read in the Scriptures, ' , {stone;} Lord, '?
NA26 – λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε (5627) ἐν ταῖς γραφαῖς, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν (5656) οἱ οἰκοδομοῦντες (5723) οὗτος ἐγενήθη (5675) εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο (5633) αὕτη, καὶ ἔστιν (5748) θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
WH – λεγει (5719) αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε (5627) εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν (5656) οι οικοδομουντες (5723) ουτος εγενηθη (5675) εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο (5633) αυτη και εστιν (5719) θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܘ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܪܺܫܳܐ ܕ݁ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile