Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:2

New American Standard Version
Matthew 21:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, ""Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied {there} and a colt with her; untie them and bring them to Me.
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Πορεύεσθε (5737) εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε (5692) ὄνον δεδεμένην (5772) καὶ πῶλον μετ αὐτῆς· λύσαντες (5660) ἀγάγετέ (5628) μοι.
WH – λεγων (5723) αυτοις πορευεσθε (5737) εις την κωμην την κατεναντι υμων και [ ευθυς | ευθεως ] ευρησετε (5692) ονον δεδεμενην (5772) και πωλον μετ αυτης λυσαντες (5660) αγαγετε (5628) μοι
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪܳܐ ܘܥܺܝܠܳܐ ܥܰܡܳܗ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile