Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:15

New American Standard Version
Matthew 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If your brother sins, go and show him his fault in private; if he listens to you, you have won your brother.
NA26 – Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ (5661) εἰς σὲ ἀδελφός σου, ὕπαγε (5720) ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, (5661) ἐκέρδησας (5656) τὸν ἀδελφόν σου·
WH – εαν δε αμαρτηση (5661) [ | [εις σε] ] ο αδελφος σου υπαγε (5720) ελεγξον (5657) αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση (5661) εκερδησας (5656) τον αδελφον σου
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܐܰܟ݁ܶܣܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢ ܫܰܡܥܳܟ݂ ܝܺܬ݂ܰܪܬ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile