Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:15

New American Standard Version
Matthew 17:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and is very ill; for he often falls into the fire and often into the water.
NA26 – καὶ λέγων, (5723) Κύριε, ἐλέησόν (5657) μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται (5736) καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει (5719) εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
WH – και λεγων (5723) κυριε ελεησον (5657) μου τον υιον οτι σεληνιαζεται (5736) και κακως [ εχει (5719) | πασχει (5719) ] πολλακις γαρ πιπτει (5719) εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܒ݁ܶܪܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile