Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:23

New American Standard Bible
Matthew 16:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He turned and said to Peter, ""Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God's interests, but man's."
NA26 – δὲ στραφεὶς (5651) εἶπεν (5627) τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε (5720) ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ (5748) ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς (5719) τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
WH – ο δε στραφεις (5651) ειπεν (5627) τω πετρω υπαγε (5720) οπισω μου σατανα σκανδαλον ει (5719) εμου οτι ου φρονεις (5719) τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile