Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:21

New American Standard Bible
Matthew 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From that time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised up on the third day.
NA26 – Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν (5721) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ (5904) αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν (5629) καὶ πολλὰ παθεῖν (5629) ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι (5683) καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. (5683)
WH – απο τοτε ηρξατο (5668) [ ιησους χριστος | ο ιησους ] δεικνυειν (5721) τοις μαθηταις αυτου οτι δει (5719) αυτον εις ιεροσολυμα απελθειν (5629) και πολλα παθειν (5629) απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι (5683) και τη τριτη ημερα εγερθηναι (5683)
PES – ܘܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile