Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:2

New American Standard Bible
Matthew 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to his servants, ""This is John the Baptist; he has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him."
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν (5748) Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη (5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και ειπεν (5627) τοις παισιν αυτου ουτος εστιν (5719) ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη (5681) απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν (5719) εν αυτω
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile