Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:1-12

New American Standard Version
Matthew 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Herod the tetrarch heard the news about Jesus,
NA26 – Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν (5656) Ἡρῴδης τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,
WH – εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν (5656) ηρωδης ο τετρααρχης την ακοην ιησου
PES – ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܡܰܥ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܫܶܡܥܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to his servants, ""This is John the Baptist; he has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him."
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν (5748) Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη (5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και ειπεν (5627) τοις παισιν αυτου ουτος εστιν (5719) ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη (5681) απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν (5719) εν αυτω
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when Herod had John arrested, he bound him and put him in prison because of Herodias, the wife of his brother Philip.
NA26 – γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας (5660) τὸν Ἰωάννην ἔδησεν (5656) αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο (5639) διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
WH – ο γαρ ηρωδης κρατησας (5660) τον ιωαννην εδησεν (5656) [ | [αυτον] ] και εν φυλακη απεθετο (5639) δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܐܶܚܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܣܪܶܗ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For John had been saying to him, ""It is not lawful for you to have her."
NA26 – ἔλεγεν (5707) γὰρ Ἰωάννης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν (5721) αὐτήν.
WH – ελεγεν (5707) γαρ ο ιωαννης αυτω ουκ εξεστιν (5719) σοι εχειν (5721) αυτην
PES – ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Although Herod wanted to put him to death, he feared the crowd, because they regarded John as a prophet.
NA26 – καὶ θέλων (5723) αὐτὸν ἀποκτεῖναι (5658) ἐφοβήθη (5675) τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. (5707)
WH – και θελων (5723) αυτον αποκτειναι (5658) εφοβηθη (5675) τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον (5707)
PES – ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before {them} and pleased Herod,
NA26 – γενεσίοις δὲ γενομένοις (5637) τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο (5662) θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν (5656) τῷ Ἡρῴδῃ,
WH – γενεσιοις δε γενομενοις (5637) του ηρωδου ωρχησατο (5662) η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν (5656) τω ηρωδη
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܪܰܩܕ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so {much} that he promised with an oath to give her whatever she asked.
NA26 – ὅθεν μεθ ὅρκου ὡμολόγησεν (5656) αὐτῇ δοῦναι (5629) ἐὰν αἰτήσηται. (5672)
WH – οθεν [ μετα | μεθ ] ορκου ωμολογησεν (5656) αυτη δουναι (5629) ο εαν αιτησηται (5672)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܰܐܠ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Having been prompted by her mother, she *said, ""Give me here on a platter the head of John the Baptist."
NA26 – δὲ προβιβασθεῖσα (5685) ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός (5628) μοι, φησίν, (5748) ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
WH – η δε προβιβασθεισα (5685) υπο της μητρος αυτης δος (5628) μοι φησιν (5719) ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Although he was grieved, the king commanded {it} to be given because of his oaths, and because of his dinner guests.
NA26 – καὶ λυπηθεὶς (5685) βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους (5740) ἐκέλευσεν (5656) δοθῆναι, (5683)
WH – και λυπηθεις (5685) ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους (5740) εκελευσεν (5656) δοθηναι (5683)
PES – ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He sent and had John beheaded in the prison.
NA26 – καὶ πέμψας (5660) ἀπεκεφάλισεν (5656) τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ·
WH – και πεμψας (5660) απεκεφαλισεν (5656) [ | [τον] ] ιωαννην εν τη φυλακη
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܦ݁ܰܣܩܶܗ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother.
NA26 – καὶ ἠνέχθη (5681) κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη (5681) τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν (5656) τῇ μητρὶ αὐτῆς.
WH – και ηνεχθη (5681) η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη (5681) τω κορασιω και ηνεγκεν (5656) τη μητρι αυτης
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܝܰܬ݂ܶܗ ܠܶܐܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – His disciples came and took away the body and buried it; and they went and reported to Jesus.
NA26 – καὶ προσελθόντες (5631) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν (5656) τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν (5656) αὐτόν, καὶ ἐλθόντες (5631) ἀπήγγειλαν (5656) τῷ Ἰησοῦ.
WH – και προσελθοντες (5631) οι μαθηται αυτου ηραν (5656) το πτωμα και εθαψαν (5656) [ αυτον | <αυτον> ] και ελθοντες (5631) απηγγειλαν (5656) τω ιησου
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܫܩܰܠܘ ܫܠܰܕ݁ܶܗ ܩܒ݂ܰܪܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܚܰܘܺܝܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile