Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:6

New American Standard Version
Matthew 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when the sun had risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.
NA26 – ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος (5660) ἐκαυματίσθη (5681) καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν (5721) ῥίζαν ἐξηράνθη.
WH – ηλιου δε ανατειλαντος (5660) εκαυματισθη (5681) και δια το μη εχειν (5721) ριζαν εξηρανθη (5681)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܡ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܐ ܝܺܒ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile