Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:1-3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in those days John the Baptist *came, preaching in the wilderness of Judea, saying,
NA26 – Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται (5736) Ἰωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων (5723) ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
WH – εν δε ταις ημεραις εκειναις παραγινεται (5736) ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων (5723) εν τη ερημω της ιουδαιας
PES – ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Repent, for the kingdom of heaven is at hand."
NA26 – καὶ λέγων, (5723) Μετανοεῖτε, (5720) ἤγγικεν (5758) γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
WH – [ | [και] ] λεγων (5723) μετανοειτε (5720) ηγγικεν (5758) γαρ η βασιλεια των ουρανων
PES – ܘܳܐܡܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this is the one referred to by Isaiah the prophet when he said, "" , ' Lord, !' """"
NA26 – οὗτος γάρ ἐστιν (5748) ῥηθεὶς (5685) διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, (5723) Φωνὴ βοῶντος (5723) ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε (5657) τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε (5720) τὰς τρίβους αὐτοῦ.
WH – ουτος γαρ εστιν (5719) ο ρηθεις (5685) δια ησαιου του προφητου λεγοντος (5723) φωνη βοωντος (5723) εν τη ερημω ετοιμασατε (5657) την οδον κυριου ευθειας ποιειτε (5720) τας τριβους αυτου
PES – ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܫܘܰܘ ܠܰܫܒ݂ܺܝܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain