Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:23-26

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 21:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He entered the temple, the chief priests and the elders of the people came to Him while He was teaching, and said, ""By what authority are You doing these things, and who gave You this authority?"
NA26 – Καὶ ἐλθόντος (5631) αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον (5656) αὐτῷ διδάσκοντι (5723) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες, (5723) Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; (5719) καὶ τίς σοι ἔδωκεν (5656) τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
WH – και ελθοντος (5631) αυτου εις το ιερον [ | ] αυτω διδασκοντι (5723) οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες (5723) εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις (5719) και τις σοι εδωκεν (5656) την εξουσιαν ταυτην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܰܢܽܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""I will also ask you one thing, which if you tell Me, I will also tell you by what authority I do these things.
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἐρωτήσω (5692) ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ (5632) μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ (5692) ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· (5719)
WH – αποκριθεις (5679) [ [δε] | δε ] ο ιησους ειπεν (5627) αυτοις ερωτησω (5692) υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε (5632) μοι καγω υμιν ερω (5692) εν ποια εξουσια ταυτα ποιω (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The baptism of John was from what {source,} from heaven or from men?" And they {began} reasoning among themselves, saying, ""If we say, 'From heaven,' He will say to us, 'Then why did you not believe him?'
NA26 – τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; (5713) ἐξ οὐρανοῦ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο (5711) ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, (5723) Ἐὰν εἴπωμεν, (5632) Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ (5692) ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε (5656) αὐτῷ;
WH – το βαπτισμα το ιωαννου ποθεν ην (5707) εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο (5711) εν εαυτοις λεγοντες (5723) εαν ειπωμεν (5632) εξ ουρανου ερει (5692) ημιν δια τι ουν ουκ επιστευσατε (5656) αυτω
PES – ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But if we say, 'From men,' we fear the people; for they all regard John as a prophet."
NA26 – ἐὰν δὲ εἴπωμεν, (5632) Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα (5736) τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν (5719) τὸν Ἰωάννην.
WH – εαν δε ειπωμεν (5632) εξ ανθρωπων φοβουμεθα (5736) τον οχλον παντες γαρ ως προφητην εχουσιν (5719) τον ιωαννην
PES – ܘܰܕ݂ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain