Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:33

New American Standard Bible
Mark 7:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus took him aside from the crowd, by himself, and put His fingers into his ears, and after spitting, He touched his tongue {with the saliva;}
NA26 – καὶ ἀπολαβόμενος (5642) αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ ἰδίαν ἔβαλεν (5627) τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας (5660) ἥψατο (5662) τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
WH – και απολαβομενος (5642) αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν (5627) τους δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου και πτυσας (5660) ηψατο (5662) της γλωσσης αυτου
PES – ܘܢܰܓ݂ܕ݁ܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܐܪܡܺܝ ܨܶܒ݂ܥܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܘܪܰܩ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile