Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:4

New American Standard Bible
Mark 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""A prophet is not without honor except in his hometown and among his {own} relatives and in his {own} household."
NA26 – καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν (5748) προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
WH – και ελεγεν (5707) αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν (5719) προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τοις συγγενευσιν αυτου και εν τη οικια αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܨܥܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܐ݈ܚܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile