Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:3

New American Standard Version
Mark 5:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he had his dwelling among the tombs. And no one was able to bind him anymore, even with a chain;
NA26 – ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν (5707) ἐν τοῖς μνήμασιν· καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο (5711) αὐτὸν δῆσαι, (5658)
WH – ος την κατοικησιν ειχεν (5707) εν τοις μνημασιν και ουδε αλυσει ουκετι ουδεις εδυνατο (5711) αυτον δησαι (5658)
PES – ܘܥܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܐܣܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile