Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:24

New American Standard Version
Mark 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was saying to them, ""Take care what you listen to. By your standard of measure it will be measured to you; and more will be given you besides.
NA26 – Καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Βλέπετε (5720) τί ἀκούετε. (5719) ἐν μέτρῳ μετρεῖτε (5719) μετρηθήσεται (5701) ὑμῖν καὶ προστεθήσεται (5701) ὑμῖν.
WH – και ελεγεν (5707) αυτοις βλεπετε (5720) τι ακουετε (5719) εν ω μετρω μετρειτε (5719) μετρηθησεται (5701) υμιν και προστεθησεται (5701) υμιν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܙܰܘ ܡܳܢܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܟ݁ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile