Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:17

New American Standard Version
Mark 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they have no {firm} root in themselves, but are {only} temporary; then, when affliction or persecution arises because of the word, immediately they fall away.
NA26 – καὶ οὐκ ἔχουσιν (5719) ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· (5748) εἶτα γενομένης (5637) θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. (5743)
WH – και ουκ εχουσιν (5719) ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν (5719) ειτα γενομενης (5637) θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζονται (5743)
PES – ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile