Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:4

New American Standard Version
Mark 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Being unable to get to Him because of the crowd, they removed the roof above Him; and when they had dug an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying.
NA26 – καὶ μὴ δυνάμενοι (5740) προσενέγκαι (5629) αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν (5656) τὴν στέγην ὅπου ἦν, (5713) καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου παραλυτικὸς κατέκειτο. (5711)
WH – και μη δυναμενοι (5740) προσενεγκαι (5629) αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν (5656) την στεγην οπου ην (5707) και εξορυξαντες (5660) χαλωσιν (5719) τον κραβαττον οπου ο παραλυτικος κατεκειτο (5711)
PES – ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒ݂ܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܬ݁ܰܛܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile