Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:7

New American Standard Version
Mark 1:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he was preaching, and saying, ""After me One is coming who is mightier than I, and I am not fit to stoop down and untie the thong of His sandals.
NA26 – καὶ ἐκήρυσσεν (5707) λέγων, (5723) Ἔρχεται (5736) ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ (5748) ἱκανὸς κύψας (5660) λῦσαι (5658) τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·
WH – και εκηρυσσεν (5707) λεγων (5723) ερχεται (5736) ο ισχυροτερος μου οπισω [ [μου] | μου ] ου ουκ ειμι (5719) ικανος κυψας (5660) λυσαι (5658) τον ιμαντα των υποδηματων αυτου
PES – ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܓ݂ܗܰܢ ܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile