Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:1

New American Standard Version
Mark 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Sabbath was over, Mary Magdalene, and Mary the {mother} of James, and Salome, bought spices, so that they might come and anoint Him.
NA26 – Καὶ διαγενομένου (5637) τοῦ σαββάτου Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν (5656) ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι (5631) ἀλείψωσιν (5661) αὐτόν.
WH – και διαγενομενου (5637) του σαββατου [ [η] | ] μαρια η μαγδαληνη και μαρια η [του] ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν (5656) αρωματα ινα ελθουσαι (5631) αλειψωσιν (5661) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܳܠܽܘܡ ܙܒ݂ܰܢ ܗܶܪܽܘܡܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܢܶܡܫܚܳܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile