Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:40

New American Standard Version
Mark 14:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And again He came and found them sleeping, for their eyes were very heavy; and they did not know what to answer Him.
NA26 – καὶ πάλιν ἐλθὼν (5631) εὗρεν (5627) αὐτοὺς καθεύδοντας, (5723) ἦσαν (5713) γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, (5746) καὶ οὐκ ᾔδεισαν (5715) τί ἀποκριθῶσιν (5680) αὐτῷ.
WH – και παλιν ελθων (5631) ευρεν (5627) αυτους καθευδοντας (5723) ησαν (5707) γαρ αυτων οι οφθαλμοι καταβαρυνομενοι (5746) και ουκ ηδεισαν (5714) τι αποκριθωσιν (5680) αυτω
PES – ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile