Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:25

New American Standard Version
Mark 14:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly I say to you, I will never again drink of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God."
NA26 – ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω (5632) ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω (5725) καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – αμην λεγω (5719) υμιν οτι ουκετι ου μη πιω (5632) εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω (5725) καινον εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܚܰܕ݈ܬ݁ܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile