Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:31

New American Standard Version
Mark 12:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The second is this, ' .' There is no other commandment greater than these."
NA26 – δευτέρα αὕτη, Ἀγαπήσεις (5692) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. (5748)
WH – δευτερα αυτη αγαπησεις (5692) τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν (5719)
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile