Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:2

New American Standard Version
Mark 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and *said to them, ""Go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied {there,} on which no one yet has ever sat; untie it and bring it {here.}
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ὑπάγετε (5720) εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι (5740) εἰς αὐτὴν εὑρήσετε (5692) πῶλον δεδεμένον (5772) ἐφ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· (5656) λύσατε (5657) αὐτὸν καὶ φέρετε. (5720)
WH – και λεγει (5719) αυτοις υπαγετε (5720) εις την κωμην την κατεναντι υμων και ευθυς εισπορευομενοι (5740) εις αυτην ευρησετε (5692) πωλον δεδεμενον (5772) εφ ον ουδεις ουπω ανθρωπων εκαθισεν (5656) λυσατε (5657) αυτον και φερετε (5720)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܪܰܟ݂ܒ݁ܶܗ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile