Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:5

New American Standard Version
Luke 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And as for those who do not receive you, as you go out from that city, shake the dust off your feet as a testimony against them."
NA26 – καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται (5741) ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε (5720) εἰς μαρτύριον ἐπ αὐτούς.
WH – και οσοι αν μη δεχωνται (5741) υμας εξερχομενοι (5740) απο της πολεως εκεινης τον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτινασσετε (5720) εις μαρτυριον επ αυτους
PES – ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܐܳܦ݂ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܦ݁ܶܨܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile