Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:40

New American Standard Version
Luke 8:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as Jesus returned, the people welcomed Him, for they had all been waiting for Him.
NA26 – Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν (5721) τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὄχλος, ἦσαν (5713) γὰρ πάντες προσδοκῶντες (5723) αὐτόν.
WH – εν δε τω υποστρεφειν (5721) τον ιησουν απεδεξατο (5662) αυτον ο οχλος ησαν (5707) γαρ παντες προσδοκωντες (5723) αυτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒ݁ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile