Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:24

New American Standard Version
Luke 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They came to Jesus and woke Him up, saying, ""Master, Master, we are perishing!" And He got up and rebuked the wind and the surging waves, and they stopped, and it became calm.
NA26 – προσελθόντες (5631) δὲ διήγειραν (5656) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. (5731) δὲ διεγερθεὶς (5685) ἐπετίμησεν (5656) τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ ἐπαύσαντο, (5668) καὶ ἐγένετο (5633) γαλήνη.
WH – προσελθοντες (5631) δε διηγειραν (5656) αυτον λεγοντες (5723) επιστατα επιστατα απολλυμεθα (5731) ο δε διεγερθεις (5685) επετιμησεν (5656) τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο (5668) και εγενετο (5633) γαληνη
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܐܰܥܺܝܪܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܚܫܽܘܠܶܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܘܢܳܚܘ ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile