Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:2

New American Standard Version
Luke 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {also} some women who had been healed of evil spirits and sicknesses: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out,
NA26 – καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν (5713) τεθεραπευμέναι (5772) ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία καλουμένη (5746) Μαγδαληνή, ἀφ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,
WH – και γυναικες τινες αι ησαν (5707) τεθεραπευμεναι (5772) απο πνευματων πονηρων και ασθενειων μαρια η καλουμενη (5746) μαγδαληνη αφ ης δαιμονια επτα εξεληλυθει (5714)
PES – ܘܢܶܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile