Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:27

New American Standard Version
Luke 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the one about whom it is written, ', I , .'
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) περὶ οὗ γέγραπται, (5769) Ἰδοὺ (5628) ἀποστέλλω (5719) τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει (5692) τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
WH – ουτος εστιν (5719) περι ου γεγραπται (5769) ιδου (5640) αποστελλω (5719) τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει (5692) την οδον σου εμπροσθεν σου
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile