Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:38

New American Standard Version
Luke 6:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure--pressed down, shaken together, {and} running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return."
NA26 – δίδοτε, (5720) καὶ δοθήσεται (5701) ὑμῖν· μέτρον καλὸν πεπιεσμένον (5772) σεσαλευμένον (5772) ὑπερεκχυννόμενον (5746) δώσουσιν (5692) εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε (5719) ἀντιμετρηθήσεται (5701) ὑμῖν.
WH – διδοτε (5720) και δοθησεται (5701) υμιν μετρον καλον πεπιεσμενον (5772) σεσαλευμενον (5772) υπερεκχυννομενον (5746) δωσουσιν (5692) εις τον κολπον υμων ω γαρ μετρω μετρειτε (5719) αντιμετρηθησεται (5701) υμιν
PES – ܗܰܒ݂ܘ ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܬ݁ܳܐ ܘܰܡܫܰܦ݁ܰܥܬ݁ܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile