Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:8

New American Standard Version
Luke 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when Simon Peter saw {that,} he fell down at Jesus' feet, saying, ""Go away from me Lord, for I am a sinful man!"
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν (5627) τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, (5723) Ἔξελθε ἀπ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, (5748) κύριε·
WH – ιδων (5631) δε σιμων πετρος προσεπεσεν (5627) τοις γονασιν ιησου λεγων (5723) εξελθε (5628) απ εμου οτι ανηρ αμαρτωλος ειμι (5719) κυριε
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܦ݁ܪܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile