Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:33

New American Standard Bible
Luke 4:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the synagogue there was a man possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
NA26 – καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν (5713) ἄνθρωπος ἔχων (5723) πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
WH – και εν τη συναγωγη ην (5707) ανθρωπος εχων (5723) πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν (5656) φωνη μεγαλη
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܘܰܙܥܰܩ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile