Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:10

New American Standard Version
Luke 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is written, ' ,'
NA26 – γέγραπται (5769) γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται (5699) περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,
WH – γεγραπται (5769) γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται (5699) περι σου του διαφυλαξαι (5658) σε
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile