Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:16

New American Standard Version
Luke 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John answered and said to them all, ""As for me, I baptize you with water; but One is coming who is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of His sandals; He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
NA26 – ἀπεκρίνατο (5662) λέγων (5723) πᾶσιν Ἰωάννης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω (5719) ὑμᾶς· ἔρχεται (5736) δὲ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ (5748) ἱκανὸς λῦσαι (5658) τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει (5692) ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
WH – απεκρινατο (5662) λεγων (5723) πασιν ο ιωαννης εγω μεν υδατι βαπτιζω (5719) υμας ερχεται (5736) δε ο ισχυροτερος μου ου ουκ ειμι (5719) ικανος λυσαι (5658) τον ιμαντα των υποδηματων αυτου αυτος υμας βαπτισει (5692) εν πνευματι αγιω και πυρι
PES – ܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܗܽܘ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile