Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:48

New American Standard Bible
Luke 2:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they saw Him, they were astonished; and His mother said to Him, ""Son, why have You treated us this way? Behold, Your father and I have been anxiously looking for You."
NA26 – καὶ ἰδόντες (5631) αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον, τί ἐποίησας (5656) ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ (5628) πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι (5746) ἐζητοῦμέν σε.
WH – και ιδοντες (5631) αυτον εξεπλαγησαν (5648) και ειπεν (5627) προς αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιησας (5656) ημιν ουτως ιδου (5640) ο πατηρ σου [ και εγω οδυνωμενοι (5746) ζητουμεν (5719) | καγω οδυνωμενοι (5746) εζητουμεν (5707) ] σε
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܬ݁ܡܰܗܘ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܒ݁ܶܪܝ ܠܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܛܽܘܪܳܦ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile