Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:44

New American Standard Version
Luke 2:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but supposed Him to be in the caravan, and went a day's journey; and they {began} looking for Him among their relatives and acquaintances.
NA26 – νομίσαντες (5660) δὲ αὐτὸν εἶναι (5750) ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον (5627) ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν (5707) αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,
WH – νομισαντες (5660) δε αυτον ειναι (5721) εν τη συνοδια ηλθον (5627) ημερας οδον και ανεζητουν (5707) αυτον εν τοις συγγενευσιν και τοις γνωστοις
PES – ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܰܡ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܰܪܕ݁ܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile