Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:35

New American Standard Version
Luke 2:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and a sword will pierce even your own soul--to the end that thoughts from many hearts may be revealed."
NA26 – - καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται (5695) ῥομφαία -, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν (5686) ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
WH – και σου [ | [δε] ] αυτης την ψυχην διελευσεται (5695) ρομφαια οπως αν αποκαλυφθωσιν (5686) εκ πολλων καρδιων διαλογισμοι
PES – ܘܰܒ݂ܢܰܦ݂ܫܶܟ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܶܟ݂ܝ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܪܽܘܡܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile