Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:44

New American Standard Bible
Luke 24:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He said to them, ""These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled."
NA26 – Εἶπεν (5627) δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα (5656) πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν (5752) σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ (5904) πληρωθῆναι (5683) πάντα τὰ γεγραμμένα (5772) ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
WH – ειπεν (5627) δε προς αυτους ουτοι οι λογοι μου ους ελαλησα (5656) προς υμας ετι ων (5723) συν υμιν οτι δει (5719) πληρωθηναι (5683) παντα τα γεγραμμενα (5772) εν τω νομω μωυσεως και τοις προφηταις και ψαλμοις περι εμου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܘܒ݂ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile